Obsah -


Products in ecology and water management
Ventingové stanice BLA

Ventingové stanice jsou zařízení určená k vysoce efektivnímu odstraňování těkavých škodlivin z kontaminované nesaturované zóny horninového prostředí. Z půdy se odsává vzduch nasycený parami škodlivých látek – chlorovaných a aromatických uhlovodíků, lehkých frakcí ropných látek…atp.

Funkce zařízení

Rozlišujeme čtyři základní stupně znečištění horninového prostředí – znečištění půdního vzduchu, pevných částic zeminy, vody v půdě a podzemní vody. Během asanace putují těkavé škodlivé látky postupně z vody a zeminy do půdního vzduchu. Zde je možné je odsávat. Znečištěný půdní vzduch je z dané lokality odsáván podtlakovým dmychadlem ze systému speciálních sond – ventingových vrtů. Snížením tlaku ve vrtu dochází k desorpci těkavých látek v důsledku zvýšení tenze par a jejich přechodu do odsávaného vzduchu. Znečištěný vzduch prochází odlučovačem vlhkosti se současnou mechanickou filtrací případných mechanických nečistot. Škodlivé látky se zachycují na vzduchovém filtru s náplní aktivního uhlí. Vyčištěný vzduch je vypouštěn do ovzduší. Uspořádání stanice umožňuje kontinuální nebo střídavé odsávání vrtů ventingového pole.

Popis zařízení

Ventingové zařízení se sestává ze zemních sond resp. ventingových vrtů s výstrojí a zhlavím, z propojení jednotlivých vrtů plastovými hadicemi do ventingové stanice typu BLA obvykle kontejnerového provedení. V odhlučněném a zatepleném kontejneru jsou umístěny sběrnice přívodů od vrtů, odlučovač vlhkosti, Rootsovo dmychadlo nebo vysokotlaký ventilátor v podtlakovém provedení, vzduchový filtr s náplní aktivního uhlí, ventilátor větrání a chlazení, vakuometr, průtokoměr vzduchu, rozvodná skříň elekroinstalace a řízení stanice. Výkonnost a typ ventingové soupravy se určuje na základě výsledků hydrogeologického průzkumu lokality, ventingové zkoušky, míry znečištění a od toho odvozeného počtu a rozmístění vrtů (rozsahu ventingového pole).
Součástí dodávky zařízení mohou být přístroje pro měření podtlaku průtoku v jednotlivých zemních sondách, přístroj pro odběr kontrolních vzorků vzdušiny ze sond, tlumič hluku a další.
V případě provozování bioventingu je ventingová souprava doplněna o vysokotlaký ventilátor a úpravy rozvodů pro možnost provzdušňování nesaturované zóny vháněním vzduchu do ventingových vrtů při využití těchto vrtů rovněž pro aplikaci biopreparátu. Pro tento účel jsou používány modifikované typy řady BLA…

Schéma sanačních stanic

Technické parametry

Max. pracovní podtlak pro všechny typy je 20-30 kPa. Účinnost sorpčního filtru na těkavé látky se pohybuje v rozmezí 95 až 99% dle výše vstupní koncentrace. Zbytková výstupní koncentrace škodlivin ve vypouštěném vzduchu nepřekračuje emisní limit 20 mg/m3. (Zákon o ochraně ovzduší č. 309/1991 v úplném znění zákona č. 211/1994 Sb).

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -