Obsah -


Products in ecology and water management
Technologická zařízení

Stripovací (ventilační) věže EVV

Použití

Stripovací (ventilační) věž je zařízení určené ke kontinuální a vysoce efektivní desorpci plynů a těkavých látek z kapalin, např. chlorovaných uhlovodíků typu DCE, TCE, PCE, aromatických uhlovodíků, radonu, sulfanu, lehkých frakcí ropných látek atp. z podzemních vod nebo k odstraňování oxidu uhličitého CO2 z vody upravené reverzní osmózou nebo kyselou dekarbonizací.

Popis funkce

Procesní voda je napojena na přírubový spoj přívodu do páteřní
trubky rozstřiku v horní části věže, distribuována k tryskám a rozstřikována ve formě drobných kapek na strukturovanou výplň s velkým specifickým povrchem (stykovou plochou) umožňujícím výměnu molekul plynu na rozhraní mezi vodou a plynem a tedy účinnou desorpci (vylučování) těkavé látky (CO2 , Cl, radon aj.) z vody. Technologický vzduch je přiváděn od ventilátoru pod spodní nosný rošt, prostupuje výplní a je odváděn výstupem v horní části věže. Upravená voda odtéká trubkou prostupu v patní části věže. Podmínkou správné funkce je vstupní tlak vody před tryskami v rozmezí 0,5 ÷ 2,0 bar.

Horizontální provzdušňovače SAN H

Použití

Horizontální provzdušňovač je zařízení na kontinuální a vysoce efektivní odstraňování rozpuštěných plynů a těkavých kapalin z vody (např. chlorovaných uhlovodíků typu DCE, TCE, PCE, aromatických uhlovodíků, radonu, CO2, lehkých frakcí ropných látek, … atp). Konstrukce a rozměry provzdušňovače jsou dány požadovaným průtokem vody, potřebnou účinností čištění a typem odstraňovaného kontaminantu. Obecnou výhodou tohoto zařízení oproti srovnatelným technologiím (např. stripovací věž) jsou jeho relativně malé rozměry a nižší pořizovací i provozní náklady.

Popis funkce

K odstranění těkavé škodliviny dochází intenzivním celoplošným provzdušněním horizontálního proudu vody v horizontálním provzdušňovači. Těleso provzdušňovače tvoří nízká nádrž obdélníkového půdorysu s odnímatelným víkem a mezidnem s hustou perforací pro distribuci vzhůru proudícího vzduchu. Do prostoru pod perforované mezidno (děrovaný plech) proudí pracovní vzduch rozváděcí štěrbinou ze vzduchové komory na boku provzdušňovače, do níž je tlakový vzduch od ventilátoru přiveden flexibilní hadicí. K dokonalému odvodnění při rozběhu zařízení a případně i pro odtok malých úkapů během provozu slouží dva otvory u dna nádrže osazené regulačními kul. kohouty a hadicí svedenou do odpadu (kanalizace). Čištěná voda je přiváděna do vstupní komory provzdušňovače, odkud natéká na perforované mezidno, po kterém horizontálně protéká postupně k přepadové liště na konci nádrže, kterou je ustavena stálá úroveň hladiny. Svislé přepážky v nádrži rozdělují průtočnou část na oddělené sekce (stupně provzdušňovače), které jsou opatřeny samostatnými výduchy do sběrné komory v odnímatelném víku. Ve variantně volené sestavě technologického zařízení může být vzduch z provzdušňovače veden flexibilní PVC hadicí do ovzduší buď přímo (v úpravnách vody) nebo je nejprve veden do sorpčního filtru s náplní aktivního uhlí (při sanaci znečištění těkavými škodlivinami). Nádrž provzdušňovače je vyrobena z polypropylenu (PP), perforované mezidno je z nerezového plechu. Použitý materiál má atest pro styk potravinami.
Vyčištěná voda vytéká gravitačně přes sifon trubkou u dna provzdušňovače. do retenční nádrže osazené pod provzdušňovačem nebo samostatně stojící.

Otevřené filtry OF

Použití

Otevřený filtr (atmosférický filtr) je určen k filtraci zředěných suspenzí, které vznikají při úpravě vody. Jedinou hnací silou těchto filtrů určující rychlost proudění vody vrstvou zrnitého (filtračního) materiálu je hydrostatický tlak sloupce vody nade dnem filtru (filtrační rychlost je řízena regulační plovákovou klapkou), nebo tlak vstupní vody při filtraci zdola nahoru. Filtrační cyklus je rozdělen do dvou fází. Fáze filtrační (pracovní) zahrnuje proces zachytávání nerozpustných částic ve vrstvě filtračního materiálu do doby, než je vyčerpána kapacita filtračního lože. Poté následuje druhá fáze – prací (regenerační), ve které dochází k obnovení kapacity filtračního lože praním vzduchem a vodou. Filtrát (čistá voda) je odváděn po případné doúpravě do akumulace, prací voda je odváděna nátokovým žlabem do odpadu nebo kalových lagun. Otevřené filtry je možné použít jako jednovrstvé, dvouvrstvé nebo vícevrstvé. Otevřené filtry lze použít jako I. nebo II. stupeň úpravy pitné vody, jako separační stupeň ČOV a v různých odvětvích průmyslu.

Popis funkce

Otevřené filtry patří ve vodárenství k základním technologickým celkům úpravy vody. Slouží k zachytávání nerozpustných hydratovaných oxidů železa, manganu a produktů koagulace prouděním vody vrstvou zrnitého materiálu. Voda podrobovaná filtraci natéká na filtrační materiál přepadáním přes hranu nátokového žlabu, nebo v případě filtrace zdola nahoru je přiváděna pod mezidno. Zfiltrovaná voda při provozu otevřeného filtru shora dolů protéká přes filtrační trysky do prostoru pod mezidnem, odkud je potrubím přes regulační plovákovou klapku odváděna do akumulace. Při provozu filtru nebo při praní zdola nahoru slouží žlab v horní části filtru jako sběrný pro odvod přefiltrované, nebo prací vody. Po proběhnutí jednoho filtračního cyklu, během kterého dochází ke snižování filtrační kapacity filtračního materiálu, je nutné provést jeho praní (obnovení filtrační kapacity). Do prostoru pod mezidnem filtru je na vstupní hrdlo napojeno vzduchové potrubí od kompresoru, kterým je přiváděn prací vzduch sloužící k rozrušení filtrační náplně a uvolnění zachycených nečistot. Následně je do prostoru pod mezidnem přivedena prací voda, která vyplavuje a odvádí nečistoty zachycené na filtrační náplni. Praní vodou probíhá tak dlouho, dokud z filtru neodtéká čistá voda. Po dostatečném vypraní je filtrační kapacita filtru plně obnovena. Po obnovení pracovní fáze je nutné před vypuštěním vody do akumulace provést krátké zafiltrování jehož cílem je zapracování vyprané filtrační náplně.

Lapáky písku VPL

Použití

Vertikální lapáky písku jsou obvykle součástí provozního souboru hrubého předčištění čistíren odpadních vod městských, případně průmyslových. Slouží k zachycení a odstranění písku ze splaškových vod přitékajících do čistírny. Používají se jako předřazená čistící jednotka osazená v kanalizaci, kterou přitéká voda hrubě předčištěná na česlích, případně lapáku štěrku.

Popis zařízení

Horní část lapáku písku má tvar válcové nádrže do níž vniká v ose lapáku přes desku dna horní konec spodní vertikální části. Horní hrana této spodní části vytváří ve vnitřním prostoru horní válcové části přepadovou hranu, která musí být dokonale vodorovná. Mezi přepadovou hranou a obvodovou stěnou vzniká sběrný žlab tvaru kruhového mezikruží s vodorovným dnem. Technologická vestavba dělí nádrž lapáku na tři základní části

  • prostor uklidňovacího vtokového válce
  • prostor sedimentace (účinný prostor) v jehož spodní části je osazena mamutka
  • prostor akumulace (pískový prostor) v jehož spodní části je umístěno pneumatické rozplavovací zařízení.

Lapák písku musí být chráněn proti vniknutí částic větších než 5 mm česlemi.
Mamutí čerpadlo se skládá ze směšovače, přívodního potrubí tlakového vzduchu a potrubí odtahu směsi vody a písku. Ve směšovači, který je řešen jako uzavřená nádoba s přípojkami na tlakový vzduch a stoupací potrubí, se vytváří směs vzduchu a vody. Mamutí čerpadlo je schopno čerpat vodu s pískem v poměru 15:1, s max. velikostí zrn písku 5 mm.
Rozplavovací zařízení zachyceného písku sestává z provzdušňovacího elementu připojeného na zdroj
tlakového vzduchu.

Popis funkce

Splašková voda s obsahem písku, zbavená hrubých nečistot, natéká nátokovým potrubím do vertikálního vtokového válce, kterým protéká dolů a kde dochází k částečnému snížení rychlosti a uklidnění proudění. Při průtoku vtokovým válcem do spodní části nádrže dojde k takovému poklesu průtočné rychlosti, že zrnka písku začnou z proudu sedimentovat do prostoru akumulace. Pod dolním okrajem uklidňovacího válce se průtok obrací vzhůru do průtočné plochy účinného prostoru lapáku písku. Částice unášených látek, jejichž usazovací rychlost je větší než vzestupná rychlost vody proudící účinným prostorem, klesají a usazují se v kuželové spodní části lapáku v pískovém prostoru pod prostorem účinným. Voda zbavená písku stoupá vnějším mezikružím vzhůru a odtéká z horní části účinného prostoru lapáku písku přes kruhovou přepadovou hranu do sběrného žlabu a z něho odtokovým potrubím do kanalizace.
Usazený písek se z prostoru akumulace odčerpává mamutovým čerpadlem. Před uvedením čerpadla do chodu se usazený písek po krátkou dobu rozvíří tlakovým vzduchem a tlakovou vodou. Vzduch pro čeření se přivádí po otevření kulového kohoutu samostatnou trubkou odbočující z přívodu vzduchu k provzdušňovacímu elementu umístěnému na dně akumulačního prostoru. Otevřením kohoutů na výtlaku čerpadla a přívodu vzduchu do mamutky se čerpací zařízení uvádí do provozu. Písek zachycený v prostoru akumulace je po rozplavení cyklicky odčerpáván mamutkou do úložiště písku.

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -